Tehnološko Poduzetništvo

Uloga poduzetništva u ekonomiji

Što pokreće globalno poduzetništvo?
Poduzetnici nastoje promijeniti svijet i pridonijeti njegovu boljitku. Oni prepoznaju prilike, mobiliziraju resurse i neumorno slijede svoje vizije. U ovom poglavlju opisat ćemo kako poduzetnici djeluju u cilju stvaranja novih poduzeća. Tvrtke identificiramo kao ključnu strukturu u gospodarstvu, a poduzetništvo kao pokretač gospodarskog rasta i promijena. Nove tehnologije čine osnovu mnogih važnih pothvata u kojem znanstvenici i inženjeri kombiniraju svoje tehničko znanje i zdravu poslovnu praksu kako bi potaknuli inovacije. Poduzetnici su ključni ljudi u središtu svih tih aktivnosti.

Prilike
Kako poduzetnik može prepoznati i odabrati vrijednu priliku?
Identifikacija i procjena prilika jedan je od najvažnijih zadatka za poduzetnike. Dobre prilike nastaju iz važnih potreba tržišta. Proučavanje socijalnih, tehnoloških i gospodarskih kretanja tržišta može dovesti do identifikacije novih potreba. Poduzetnici nastoje pokretati nove tvrtke i reagirati kada se pruži dobra prilika ako to odgovara njihovim sposobnostima i interesima i ako se radi o povoljnom kontekstu. Isto tako, i ako dotična prilika pokazuje potencijal za održivim rastom te ako dugoročno olakšava stjecanje potrebnih resursa. Takve prilike nude dobru mogućnost za ostvarenje uspjeha te od poduzetnika zahtijevaju da donese važnu odluku, hoće li djelovati ili ne. Izbor prilike i odluka o djelovanju ključni su trenuci u životu poduzetnika. Odlukom o djelovanju poduzetnik priprema sažetak potencijalnog ulaganja, koji se koristi za testiranje istog kod potencijalnih investitora, zaposlenika i klijenata.

Vizija i poslovni model
Kako uspješni poduzetnici stvaraju uvjerljiv
poslovni dizajn za svoje nove tvrtke?
Nova tvrtka trebala bi razviti jasnu viziju dugoročne sudbine i misije, kojom predstavlja svoje ciljeve. Želje i potrebe kupaca koje mora zadovoljiti definiraju svaki novi posao. Za stvaranje teoretskog modela nove djelatnosti, poduzetnik mora uvjerljivo i jasno opisati kupce i njihove potrebe te objasniti kako će nova djelatnost zadovoljiti te potrebe. Poslovni model opisuje odnos između klijenata, ponude vrijednosti, diferencijacije, ustrojstva i modela profita.

Rizik i povrat investicije
Kako učinkovito upravljati nesigurnim I rizičnim ulaganjima i postići uspjeh?
Novi poduhvat koji stvara nova rješenja imat će neizvjesni ishod. Aktivnosti na neizvjesnom tržištu gotovo sigurno očekuju kašnjenja ili gubitke. Zadatak je poduzetnika maksimalno smanjiti sve rizike.Atraktivne nove djelatnosti mogu biti osmišljene da rastu u skladu s rastom potražnje za proizvodima. Nadalje, poduzetnik živi u nadi da će doći do ekonomije razmjera kako bi došlo do porasta potražnje i prodaje, ali i smanjenja cijene proizvodnje po proizvedenoj jedinici. Osim toga, poželjno je da dođe i do ekonomije obujma, odnosno da troškovi po jedinici padaju zbog distribucije fiksnih troškova na široki raspon proizvoda. Mnoge industrije uspostavljene na mrežnom formatu prikazuju mrežnu ekonomiju što rezultira pojačavanjem karakteristika koje dovode do pojave industrijskog standarda.

Marketing i prodaja
Kako najbolje privući, posluživati i zadržati klijente?
Budući da nova tvrtka obično ulazi u posao bez kupaca, marketing i prodaja ključni su za uspjeh svake nove tvrtke. Nova tvrtka mora stvoriti marketinški i prodajni plan koji opisuje ciljane kupce za proizvod koji nudi. Plan treba sadržavati pozicioniranje proizvoda i mješavinu cijene proizvoda, promocije i distribucijskih kanala koji će privući i zadovoljiti kupce.

Intelektualno vlasništvo
Kako poduzetnik štiti intelektualno vlasništvo nove tvrtke?
Nove tvrtke trebaju imati plan razvoja i zaštite svog intelektualnog vlasništva. Set poslovnih tajni, patenata, žigova i autorskih prava zajedno, može predstavljati vrlo vrijednu imovinu tvrtke. Za mnoge nove tvrtke izgrađene na temelju inovacija i tehnologije, intelektualno vlasništvo može osigurati konkurentsku prednost na tržištu. Licenciranje, uključujući licenciranje sveučilišnih inovacija, može biti važan izvor novih tehnologija ili potencijalni izvor prihoda.

Organizacija novog poduzetničkog pothvata
Kako poduzetnici mogu najbolje organizirati i nagraditi ljude koji će njihovu tvrtku voditi ka uspjehu?

Kada jedan ili dva osnivača prepoznaju priliku i donesu odluku da je privlačna, oni obično sastavljaju novi tim koji će napraviti plan i organizirati njegovo izvršavanje. Ključni aspekt svakog tima je da njegovi članovi imaju različite temeljne kompetencije te da su u mogućnosti zajedno raditi. Nova tvrtka također pronalazi niz savjetnika i sastavlja upravni odbor koji će joj pružiti smjernice i savjetovati tim u kretanju prema naprijed. Iskusni lideri prepoznaju se u ranoj razvojnoj fazi organizacije te oni moraju biti sposobni nadahnuti i motivirati druge da se pridruže tvrtki. Kako organizacija raste, javit će se potreba za menadžerima koji će obavljati zadatke i koji će održavati dobar rad tvrtke. Lider je emotivni vođa, osoba koja usmjerava tim i pokazuje čvrstu emotivnu inteligenciju. Kako organizacija raste, tako tvrtka radi na izgradnji organizacijske kulture i povjerenja među članovima tima. Vođe i timovi nastoje izgraditi društvene odnose i mreže kako bi stimulirali suradnju.
Znanje i intelektualni kapital potencijalni su izvori bogatstva. Razmjena znanja unutar firme može poboljšati njezine procese i temeljne sposobnosti, čime firma postaje inovativnija i konkurentnija. Većina tehnoloških tvrtki utemeljene su na znanju i intelektualnom vlasništvu koje se mora nadograđivati i kojime se mora upravljati. Organizacija usmjerena na učenje vješta je u stvaranju i razmjeni novih znanja.

Upravljanje operacijama
Kako nove tvrtke mogu izgraditi niz operativnih procesa koji služe za stvaranje i pružanje proizvoda kupcima?
Većina poduzeća gradi lanac aktivnosti koje dodaju vrijednost u svakom elementu lanca. Svaki element u lancu vrijednosti ima sposobnost dati dodatnu vrijednost proizvodu. Nova tvrtka upravlja lancem vrijednosti kako bi se stvorio krajnji proizvod za kupca. Tvrtka seli, pohranjuje i prati dijelove i materijale do partnera, koji dodaju vrijednost i nastoje osigurati pravovremenu, učinkovitu proizvodnju proizvoda ili usluge. Protok informacija duž lanca vrijednosti omogućuje koordinaciju raspoređenih zadataka. Učinkovito poduzeće teži upravljačkoj izvrsnosti kako bi se razvile i komunicirale mjere učinkovitosti i pravovremenost. Korištenjem Interneta i srodnih tehnologija, nova poduzeća mogu izgraditi snažnu virtualnu organizaciju. Internet se može koristiti za komunikaciju s partnerima na brz i učinkovit način. Partneri mogu raditi na zajedničkom rasporedu, upravljati dodjeljivanjem grupnih poslova i vidjeti kako međuovisnosti utječu na zajednički raspored. Unutar tvrtke se može bolje upravljati međusobno povezanim zadacima, što rezultira boljim prognoziranjem i vjeroajtnost da se postigne pravovremena proizvodnja je veća.

Dobit (profit) i ubiranje dobiti
Kako će nova tvrtka ostvariti prihode I postići pozitivan novčani tok?

Nova tvrtka kreira prodajni model koji opisuje kako će od svojih klijenata generirati prihode. Zatim određuje cijene i način na koji će generirati profit od svojih prihoda. Mehanizmi prihoda i dobiti pokazuju kako će tvrtka stvoriti snažne vrijednosti za svoje kupce i kako će kupci novoj tvrtki omogućiti dobit. Mnoge nove tvrtke pretpostavljaju da će dobit sama po sebi dolaziti od prodaje, a tek kasnije shvate da dobit nije zajamčena. Teško je raditi na tržištu koje je kronično neprofitno. Nova tvrtka traži pozitivan novčani tok što je prije moguće i želi čim prije postati profitabilna. Upravljanje rastom prihoda je važno jer nekontrolirani rast može dovesti do negativnog novčanog toka i potrebe da se stalno podižu nova sredstva od vanjskih investitora ili kreditora. Nadalje, tvrtka treba plan raspolaganja profitom za sve vlasnike. Poduzetnici također moraju biti realni i prihvatiti da postoji mogućnost propadanja tvrtke.

Financijski plan
Kako poduzetnici opisuju financijske elemente svojih tvrtki?
Poduzetnici grade financijski plan kako bi se utvrdio gospodarski potencijal njihove tvrtke. Ovaj plan daje procjenu potencijala tvrtke. Naravno, svaka procjena temelji se na nizu pretpostavki u vezi prihoda od prodaje i troškova. Koristeći najbolje raspoložive informacije i svoju intuiciju, poduzetnici će izračunati potencijalnu profitabilnost tvrtke. Nadalje, poduzetnici moraju odrediti mjesečni novčani tok kako bi identificirali novčane investicije koje će biti potrebne u razdoblju od dvije ili tri godine. Izvješće o prihodima i bilanca moraju pokazati profitabilnost i likvidnost. Korištenjem procjene prodaje, ulagački tim može odrediti broj jedinica proizvoda koji mu je potreban za prodaju, kako bi bio na nuli. Osim toga, može izračunati nekoliko mjera profitabilnosti koje bi investitorima pokazale povrat investicije. Najbolje tvrtke kontinuirano povećavaju prodaju i omogućuju pozitivan novčani tok i profit u ranoj fazi svog životnog vijeka.

Nositelj predmeta: MSc Sergej Lugović, MBA
Asistenti: Vida Senci, Kristina Perec